Voordelen Slaapkamer Expert

Slaapkamer Expert is de totaaloplossing voor alles in uw slaapkamer. 

Wij zijn inmiddels 14 jaar de online slaapkamerspecialist en hebben onze specialisaties langzaam uitgebreid. Wij kunnen rustig zeggen dat we een van de grootste zijn op internet op het gebied van uw slaapkamer inrichting, wij zijn begonnen in 1998 in het centrum van Assen en hebben nu een compleet magazijn van 680m2 aan de rand van de stad.  
Wij hebben connecties bij diverse grote transporteurs zodat wij de levertijden kort kunnen houden. Uw bestelling wordt direct in ons magazijn klaar gemaakt voor verzending. U wordt op de hoogte gehouden wat er met uw bestelling gebeurd dmv email en Track en Trace. 
Dit kan dmv een link naar UPS track&trace zijn of dmv telefonisch contact van de transporteur met het bericht wanneer wij uw bestelling willen uitleveren.
 
U kunt uw Slaapkamer Expert bestelling door geheel NL en België laten afleveren, aan huis of op uw werk/kantoor.
 
Wij leveren alle merken en maten bedden, matrassen, dekbedden etc. tegen de goedkoopste prijs!! 
Wij zijn echter geen gewone "internetshop".. die zijn er al genoeg.... Wij zijn Slaapkamer-Expert.nl

U bent welkom op afspraak in een van onze showrooms, hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice
 
De Voordelen van Slaapkamer Expert: 
 
- Koop zonder risico  
- CBW-garantie  
- 10 dagen recht van teruggave 
- Alle prijzen op deze website zijn incl.BTW 
- De gemiddelde levertijd is 1 tot 5 werkdagen

Algemene bedrijfsgegevens

Slaapkamer Expert (afhalen alleen mogelijk op afspraak)
Pottenbakkerstraat 26
9403 VK  Assen

Nederland

Telefoon   | +31 (0)592-867222
Email           | info@slaapkamer-expert.nl
Website     | http://www.slaapkamer-expert.nl

Abn Amro | 522859259
KVK             | 04057091
BTW NR     | 194071662B01

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

1.1 Met de vernoeming van Slaapkamer Expert wordt in dit document verwezen naar de firma Slaapkamer Expert / ingeschreven bij de KvK te Groningen met inschrijving nr. 04057091.

 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Slaapkamer Expert als leverancier van producten optreedt.

 

1.3 Slaapkamer Expert aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

 

1.4 Slaapkamer Expert behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Slaapkamer Expert bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Slaapkamer Expert alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

 

3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

 

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

 

3.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten.

 

3.4 Een aanbieding van Slaapkamer Expert  wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Slaapkamer Expert heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

3.5 Alhoewel Slaapkamer Expert de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, et cetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

4. Levering

 

4.1 Levering alleen binnen Nederland. Levering naar het buitenland in overleg.

 

4.2 waaronder begrepen kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

 

4.3 waaronder begrepen zal de levering binnen 5 werkdagen initiëren, maar is tevens gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Slaapkamer Expert gedragen.

 

4.4 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1 Slaapkamer Expert is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

 

5.2 Slaapkamer Expert is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

 

5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn Slaapkamer Expert is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

 

6. Ruilen

 

6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat is en het geleverde product binnen 5 werkdagen na levering weer in bezit van Slaapkamer Expert is.

 

6.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

 

7. Verzendkosten

 

7.1 Slaapkamer Expert berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en aantal producten en zijn te vinden op deze website.

 

8. Reclame (garantie)

 

8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Slaapkamer Expert per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Slaapkamer Expert wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

9. Schadevergoeding

 

9.1 Slaapkamer Expert kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit die van de verkoopprijs te boven gaan.

 

9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Slaapkamer Expert komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

 

10. Annuleren van orders

 

10.1 Het kosteloos annuleren van een door ons bevestigde order is alleen mogelijk binnen 24 uur. Over bevestigde orders die aldus binnen 48 uur geannuleerd moeten worden is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 10% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

10.2 Indien de bij 4.3 genoemde termijn met meer dan twee weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd schriftelijk aan te geven dat de order geannuleerd moet worden. 

 

Privacy: Slaapkamer Expert hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende paragrafen vindt u terug hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van onze webwinkel.

 

Informatievergaring en gebruik. Slaapkamer Expert is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt ingewonnen. Wij verkopen, delen of verhuren deze informatie niet met anderen. Wij verzamelen weliswaar gebruikersinformatie op verscheidene plaatsen in onze webwinkel .

 

Registratie Om artikelen te bestellen of de nieuwsbrief te ontvangen moet de gebruiker Slaapkamer Expert voorzien van persoonlijke informatie zoals e-mailadres, geboortedatum of geslacht. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de artikelen daadwerkelijk te kunnen leveren of de gewenste nieuwsbrief toe te sturen.

Cookies Een cookie is een (gedeelte van) informatie opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker met informatie over de gebruiker. De cookie wordt enkel gebruikt als de lezer zich op de site bevindt en wordt verwijderd als de lezer zich van de site verwijderd. Cookies worden gebruikt voor aangemelde gebruikers zodat ze niet telkens opnieuw hun paswoord moeten ingeven als ze naar een andere pagina surfen.

 

Log Files Wij maken gebruik van IP adressen om trends te analyseren, de site te administreren en de populariteit van inhoud op te volgen. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie.

 

Links. Onze webwinkel bevat links naar andere sites. Wij kunnen ons echter niet verantwoordelijk stellen voor de privacypraktijken van deze derde partijen. Wij raden u aan dat u zo gauw u deze site verlaat de privacy statements op elke andere web site die u consulteert te lezen. Deze verklaring geldt enkel voor informatie vergaard via deze web site. 


Speciale aanbiedingen.  Af en toe verzenden wij speciale aanbiedingen aangaande nieuw binnengekregen artikelen, extra kortingen etc. Onze lezers die hier aanstoot aan nemen kunnen zich ten allen tijde uitschrijven.

Verwijderen/aanpassen persoonlijke informatie Als de persoonlijke informatie van een lezer wijzigt of een lezer niet langer gebruik wenst te maken van onze webwinkel, kan hij dit zelf ingeven of kunnen wij dit doen. Hiervoor stuurt u een e-mail per ommegaande

 

Op de hoogte blijven van wijzigingen Als wij besluiten deze privacyverklaring te wijzigen zullen wij dit voor bepaalde tijd op onze homepage publiceren. Als wij op een bepaald moment persoonlijke informatie van een individuele, geregistreerde gebruiker willen aanwenden voor andere doeleinden dan uitgestippeld in deze verklaring, dan vragen wij hiervoor eerst schriftelijke toelating via e-mail gericht aan deze lezer.

 

11. Betaling

 

11.1 Betaling vindt contant bij aflevering/ afhalen plaats, I-Deal of door middel van vooruitbetaling via bank of  middels remboursement.  Dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Slaapkamer Expert is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

Slaapkamer Expert is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Slaapkamer Expert gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.